ENG

Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu akcji serii F

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwałą nr 563/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku:

1) stwierdził, że do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczonych jest 48.450 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Grupa Kęty S.A. o wartości nominalnej 2,50 zł każda.

2) postanowił wprowadzić z dniem 17 czerwca 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje spółki Grupa Kęty S.A. pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 17 czerwca 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLKETY000011. Łączna ilość akcji Grupy Kęty S.A. dopuszczona do obrotu giełdowego, po uwzględnieniu wyżej wymienionych 48.450 akcji serii F, wynosić będzie 9.441.988 akcji.