ENG

Decyzja zarządu Spółki o akceptacji warunków zmiany umowy o limit kredytowy zawartej z Bankiem POLSKA KASA OPIEKI S.A. oraz o podpisaniu aneksu do tej umowy

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 8 grudnia 2021 r. podjął decyzję w sprawie akceptacji przedstawionych przez Bank POLSKA KASA OPIEKI S.A. (dalej: Bank) warunków zmiany umowy o limit kredytowy zawartej z Bankiem, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2021 z dnia 19 października 2021 r. (dalej: Umowa) oraz o podpisaniu wraz z pozostałymi kredytobiorcami aneksu do tej Umowy.

Na mocy aneksu podwyższona zostanie kwota łącznego limitu zadłużenia o 50 mln zł do kwoty 350 mln zł. Do Umowy, jako kredytobiorca i solidarny dłużnik Banku, przystąpi również spółka zależna Emitenta Aluprof UK Ltd. Pozostałe warunki zmienianej Umowy nie będą odbiegać od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.