ENG

Aktualizacja kalendarza wydarzeń korporacyjnych na rok 2021

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r., informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o aktualizacji kalendarza wydarzeń korporacyjnych na rok 2021 dostępnego na stronie internetowej Spółki w zakładce: relacje inwestorskie/ kalendarz, poprzez zmianę terminu publikacji szacunkowych wyników finansowych Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. za IV kw. 2021 r. z 15 grudnia 2021 r. na 23 grudnia 2021 r. Wskazana zmiana umożliwi bardziej precyzyjne oszacowanie wyników kwartału.

Pozostałe terminy dotyczące publikacji raportów okresowych i wydarzeń korporacyjnych w 2021 r., pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: §80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.