ENG

Przegląd opcji strategicznych w Grupie Kęty

Grupa Kęty S.A. poinformowała o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych w zakresie prowadzonej przez spółkę i grupę kapitałową działalności gospodarczej.

Zarząd Grupy Kęty S.A. poinformował, że 23 stycznia 2019 roku po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej podjął decyzję o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych mającego na celu opracowanie strategii rozwoju Spółki na najbliższe lata. Proces ten obejmował będzie ocenę i analizę pozycji konkurencyjnej segmentów operacyjnych, uwarunkowań rynkowych, potencjału dalszego rozwoju organicznego oraz dalszego rozwoju grupy kapitałowej poprzez akwizycje lub dezinwestycje, a także uwzględni przegląd posiadanych aktywów pod kątem ich znaczenia dla długoterminowych celów strategicznych.

Rezultaty i wnioski z przeglądu opcji strategicznych mogą posłużyć zarządowi do aktualizacji planów strategicznych Grupy Kapitałowej.