ENG

Odpowiedzialność środowiskowa – zmiany w regulacjach prawnych w zakresie gospodarki odpadami – case study Alupol Packaging S.A.

Fundamentem Polityki Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. jest dbałość o środowisko naturalne. Misja Grupy jasno wskazuje nasz stosunek do kwestii środowiskowych:

Dla przyszłości…
„zapewniając rozwój pracowników,
efektywne wykorzystanie zasobów
naturalnych, bezpieczeństwo,
ochronę środowiska, długoterminową
wartość ekonomiczną”.

Od 2016 roku spółka raportuje 12 wskaźników z obszaru środowisko: GRI G4: EN1, EN2, EN3, EN8, EN10, EN15, EN21, EN22, EN23, EN29, EN31, EN34, które w największym stopniu odnoszą się do działalności firmy i jej wpływu na środowisko. Wskaźniki te dotyczą obszarów i komponentów środowiska, na które poszczególne spółki mogą znacząco oddziaływać, m.in. powietrze, woda; ścieki, odpady, surowce i materiały, zużycie paliw i energii czy poziom zgodności z regulacjami.

Poza dbałością o procesy produkcyjne oraz wpływ środowiskowy Grupa Kapitałowa Grupy Kęty S.A. prowadzi skrupulatne działania edukacyjne w zakresie promocji zachowań proekologicznych.

Ważne zmiany w regulacjach prawnych w zakresie gospodarki odpadami – case study Alupol Packaging S.A. (spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A.)

W maju 2018 Rada UE przyjęła nowe przepisy dotyczące gospodarki odpadami. Pakiet dokumentów ustanawia nowe zasady gospodarki odpadowej i prawnie wprowadza cele recyklingowe we wszystkich państwach członkowskich UE. Nowe przepisy chronią zarówno środowisko naturalne jak i zdrowie obywateli. Państwa członkowskie będą stopniowo zwiększać stopień recyklingu odpadów, aby osiągnąć cel, którym jest ponowne wprowadzane odzyskanych surowców do europejskiej gospodarki. Tym samym pakiet ma pomóc przechodzić na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której odpady stopniowo stają się zasobem i w której powstają nowe możliwości ekonomiczne.

Celem „Europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym” jest uzyskanie w 2030 r wyłącznie opakowań nadających się do recyklingu. Producenci wyrobów będą odpowiadać za zarządzanie etapem odpadowym swoich produktów i będą zobowiązani do ponoszenia kosztów finansowych.

Po opublikowaniu tej strategii, najwięksi europejscy odbiorcy opakowań zobowiązali się, że opakowania giętkie przez nich używane będą nadawały się do ponownego przetwarzania do końca 2025. Opakowania te będą wykonywane z jednorodnych materiałów nadających się do ponownego wykorzystania w gospodarce. W przypadku branży spożywczej laminaty będą posiadły struktury oparte głównie na bazie folii polipropylenowych i polietylenowych. Takie decyzje w stu procentach pokrywają się z przewidywaniami Zarządu Alupol Packaging, który już w 2014 roku zdecydował się na wielkie inwestycje związane z przetwórstwem polipropylenów. Ponadto wcześniejsze inwestycje w linie do wydmuchu, przyczyniły się do wzmocnienia rozwoju technologii przetwórstwa polietylenów. Teraz Alupol Packaging czerpie z faktu podjętych bardzo trafnych decyzji inwestycyjnych nie tylko satysfakcję, ale bardzo wymierne korzyści.

Na koniec warto podkreślić fakt, że W branży opakowań od dawna prowadzone były działania, które powodowały zmniejszenie negatywnego wpływu opakowań na środowisko naturalne. Najwięksi odbiorcy opakowań giętkich intensywnie wdrażali różne scenariusze rozwoju. Kierunki zmian miały na celu np. wyeliminowanie folii Al, zwiększanie udziału ekologicznego papieru w strukturze laminatu, pocienianie grubości laminatów lub zmianę struktur nieprzeźroczystych na transparentne. Projekty miały kontekst zarówno działań pro środowiskowych jak i zmierzających do obniżenia ceny opakowań. Teraz polityka UE jednoznacznie określa zasady rozwoju technologii na kolejnych kilkanaście lat. Przepisy UE ustalają kierunek zmian, który zobowiązuje producentów do stosowania opakowań nadających się do recyklingu lub ponownego wykorzystania oraz lepszego gospodarowania odpadami.

Dzięki trafnie podejmowanym decyzjom inwestycyjnym, europejska polityka dotycząca tworzyw sztucznych jest dla Alupol Packaging korzystna. Od 18 lat specjalizujemy się w produkcji folii PE a od 2 lat jesteśmy jednym z największych producentów folii polipropylenowej BOPP. Tak więc dzięki założeniu, że struktury laminatów opartych na poliolefianch będą nadawały się do recyklingu, Alupol będzie promował laminaty oparte o własne folie PE, HBFTM i BOPP.

Więcej o spółce  tutaj.