ENG

ESG – strategia 2025

W roku 2020 przygotowaliśmy i opublikowaliśmy Strategię na lata 2021-2025, w której po raz pierwszy Spółka sparametryzowała i zaprezentowała zobowiązania związane z obszarem ESG w formie celów zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwa i rozwoju pracowników, odpowiedzialności w łańcuchu dostaw i zaangażowania w społeczność lokalną, jako jedne z kluczowych dla realizacji Strategii.

Naszym filarem jest polityka klimatyczna, skupiająca się wokół najważniejszych aspektów:

 • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.
 • Rozwój procesów recyklingu i efektywna gospodarka odpadami we wszystkich obszarach działalności organizacji.
 • Innowacyjność i rozwój produktów, usług i procesów odpowiadających wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu.

Nasze filary

 • Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.
 • Atrakcyjny pracodawca – wizerunek innowacyjnego sektora, przyciąganie talentów.
 • Wspieramy lokalne społeczności.
 • Działamy na rzecz osób zagrożonych społecznie (Fundacja Grupa Kęty Dzieciom Podbeskidzia).
 • Rozwijamy ideę wychowania przez sport – jako narzędzie do zachęcania młodych ludzi do aktywności fizycznej oraz przeciwdziałanie otyłości – chorobie cywilizacyjnej XXI wieku.

Nasze filary

 • Koncentracja na wizji i wartościach firmy.
 • Dzielimy się wypracowanym zyskiem z szerokim gronem interesariuszy.
 • Przestrzeganie praw człowieka, przeciwdziałanie korupcji i odpowiedzialna polityka środowiskowa w szerokim łańcuchu dostaw.

Nasze cele w obszarze ESG

Dowiedz się, jakie cele ilościowe i jakościowe wyznaczyliśmy sobie do realizacji do 2025 r. Przy ich opracowywaniu skupiliśmy się na ochronie środowiska i klimatu, a także efektywnej i odpowiedzialnej społecznie współpracy z szerokim gronem interesariuszy.
Zobacz więcej

Aktywnie wspieramy przedsięwzięcia, których celem jest:

W ramach działalności Firmy podejmujemy i podejmować będziemy starania na rzecz lepszego społeczeństwa, zachowania równowagi oraz ochrony środowiska.

To zapis z Polityki Społecznej Odpowiedzialności Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A., który od wielu lat wytycza naszą drogę społecznego zaangażowania. Polityka Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, respektowanie, promowanie i rozwijanie 10 zasad UN Global Compact, którego jesteśmy sygnatariuszem czy inne standardy i procesy CSR wyznaczają ramy i horyzonty naszych działań.

Nasza deklaracja
Chcemy zmierzyć się z oczekiwaniami i wyzwaniami XXI wieku i w miarodajny sposób pokazać podejmowane działania w naszej strategii na kolejne lata, tak aby z perspektywy przyszłych pokoleń mogła być nazwana strategią sukcesu.

Monika Sobczak

Dyrektor ds. CSR

Misja, wizja i wartości

Współczesny świat stawia ogromne wyzwania przed wszystkimi w zakresie ochrony środowiska, zasobów naturalnych czy wpływów na zmieniający się klimat. Wyzwania dotyczą wszystkich, ale to szeroko rozumiany biznes, firmy produkcyjne mają wymierny wpływ na te kwestie. Misja, wizja i wartości firmy oddają podejście Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. do obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.
Więcej