ENG

Strategia 2021-2025

16 grudnia 2020 r. Zarząd przyjął Strategię rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025. opiera się na czterech filarach, które są zgodne z Misją, Wizją i Wartościami Grupy:

1.
Wzrost przychodów Grupy ponad rozwój rynków, na których działa
2.
Wysoka rentowność operacyjna
3.
Realizacja inwestycji rozwojowych
4.
Odpowiedzialność środowiskowa i społeczna

W toku prac nad Strategią przeanalizowaliśmy główne trendy rynkowe, środowiskowe i regulacyjne wpływające na poszczególne Segmenty Grupy Kapitałowej, oszacowaliśmy tempo rozwoju rynku oraz określono optymalny, zdaniem Zarządu Spółki, scenariusz rozwoju dla każdego z Segmentów. Podstawowym wnioskiem z prac było potwierdzenie, iż Segmenty Grupy Kapitałowej działają na atrakcyjnych i perspektywicznych rynkach a osiągnięty w toku realizacji Strategii 2015 – 2020 potencjał, pozwala na dalszy organiczny rozwój.

Zarząd Spółki przyjął cele operacyjne i finansowe a także, po raz pierwszy sparametryzował i zaprezentował zobowiązania związane z obszarem ESG (Environmental, Social, Corporate Governance – Środowiskowy, Społeczny, Ład Korporacyjny) w formie celów zrównoważonego rozwoju, w tym w zakresie oddziaływania na środowisko, bezpieczeństwa i rozwoju pracowników, odpowiedzialności w łańcuchu dostaw i zaangażowania w społeczność lokalną, jako jedne z kluczowych dla realizacji Strategii.

Przeczytaj także:

Nasza strategia jest oparta na rozwoju organicznym. Na inwestycje rozwojowe w okresie 2021–2025 zostanie przeznaczone ok. 50 % całego budżetu inwestycyjnego o wartości 1,3 mld zł. Dlatego naturalnym jest to, żeby skupić się na tym, co produkujemy i co można jeszcze udoskonalić. Ciągle poszukujemy rozwiązań ulepszających nasze procesy we wszystkich obszarach działalności. Takie działania pomogą utrzymać wysoką rentowności i efektywność.

Dariusz Mańko

Prezes Zarządu

Zakłada systematyczne zwiększanie udziału w europejskim rynku poprzez:

  • podwojenie sprzedaży wyrobów przetworzonych, tzw. komponentów do sektorów motoryzacyjnego i transportowego,
  • selektywną ekspansję na wybrane rynki europejskie (intensyfikacja działań sprzedażowych i marketingowych),
  • systematyczne zwiększenie mocy produkcyjnych do poziomu ok. 110 tys. ton w 2025 roku, umożliwiające większą elastyczność obsługi klientów.

Szacowane średnie roczne tempo rozwoju rynku w okresie 2021 – 2025 określono na poziomie ok. 2%, Segment natomiast zamierza osiągnąć 4,8% ilościowo oraz 6,3% wartościowo.

Jednym z priorytetów Segmentu jest utrzymanie wysokiego poziomu rentowności operacyjnej przy rosnących przychodach dzięki wysokiemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych oraz ciągłym procesom poprawy efektywności. Założono osiągnięcie ponad 10% wzrostu wskaźnika EBITDA na zatrudnionego w okresie realizacji Strategii.

Na inwestycje rozwojowe w okresie 2021 – 2025 zostanie przeznaczone ok. 43% całego budżetu inwestycyjnego Segmentu wynoszącego 504 mln PLN. Pozostałą część stanowią nakłady na bieżące utrzymanie infrastruktury i potencjału produkcyjnego.

Ze względu na wysoki udział rynkowy w kraju, rozwój sprzedaży w horyzoncie Strategii opiera głównie na:

  • intensyfikacji sprzedaży zagranicznej, szczególnie na rynkach brytyjskim i amerykańskim,
  • poszerzeniu oferty o nowe produkty, np. systemy zabudów wewnętrznych czy przeciwpożarowe,
  • inwestycje w działalność wydłużającą łańcuch kreowanej wartości,
  • poszerzenie oferty produktowej oraz wsparcie techniczne i sprzedażowe ukierunkowane na budownictwo indywidualne.

Średnioroczne tempo wzrostu rynku zostało oszacowane na poziomie ok. 3% (w ujęciu wartościowym), ambicją Segmentu jest natomiast osiągnięcie ok. 6%, w tym ponad 9% na rynkach zagranicznych i ok. 4% w kraju.

Segment Systemów Aluminiowych będzie dążył do utrzymania wysokiej rentowności operacyjnej dzięki systematycznej poprawie efektywności działania. Zysk EBITDA na zatrudnionego wzrośnie o 6% w okresie Strategii.

Inwestycje rozwojowe to zdecydowana większość budżetu Segmentu. Będą one stanowiły ok. 61% z 424 mln PLN inwestycji w okresie Strategii. Inwestycje odtworzeniowe wyniosą 166 mln PLN.

Ze względu na szereg zmian w otoczeniu rynkowym oparł swoją Strategię na istniejącym potencjale produkcyjnym. Wydatki inwestycyjne zostały zoptymalizowane do 82 mln PLN w okresie Strategii. Zapewnią one utrzymanie elastyczności i wydajności parku maszynowego. Pomimo tego cele sprzedażowe, uwzględniając korektę roku bazowego (2020) wynikającą z jednorazowego, pozytywnego efektu tzw. lockdown’u (zamknięcia) gospodarki światowej, są równie ambitne jak w pozostałych segmentach. Zakładają one wzrost sprzedaży w tempie 4,4% średniorocznie w okresie Strategii przy 2% tempie wzrostu rynku. Założono osiągnięcie ponad 10% wzrost wskaźnika EBITDA na zatrudnionego w okresie realizacji Strategii.

Wspomniany powyżej jednorazowy, pozytywny efekt tzw. lockdown’u – wynikał z przerwania łańcuchów dostaw z Bliskiego i Dalekiego Wschodu głównie w II i III kwartale 2020 roku co wpłynęło na znaczne ograniczenie importu folii z tworzyw sztucznych z tych kierunków, czego beneficjentami byli europejscy producenci, w tym SOG. W okresie tym możliwe było uzyskanie ponadprzeciętnych wyników działalności. Efekt ten został oszacowany na 66 mln PLN na poziomie przychodów ze sprzedaży, 60 mln PLN na poziomie zysku EBITDA oraz 51 mln PLN na poziomie zysku netto.