ENG

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A., przekazanie treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia

Zarząd Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach ul. Kościuszki 111, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 4021 k.s.h. oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 kwietnia 2015 r. o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45 (sala Toronto).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz pkt III.1.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.