ENG

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.

Zarząd Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach ul. Kościuszki 111, działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402(1) k.s.h. oraz § 23 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 maja 2019 r. o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie w Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45 (sala Toronto).

Pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumenty mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Pełna dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem zwołanym na dzień 30 maja 2019 roku znajduje się na stronie internetowej Spółki www.grupakety.com w zakładce Relacje Inwestorskie /WZA

Podstawa prawna: § 19 ust 1 pkt. 1) i 2) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)