ENG

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A.

Zarząd Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach ul. Kościuszki 111 (dalej: Spółka), działając na podstawie art.  398, 399 § 1 i 4021 k.s.h. oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 13 grudnia 2023 r. o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: NWZ), które odbędzie się w Warszawie w hotelu Polonia Palace w Warszawie, Al. Jerozolimskie 45, sala Toronto.

Pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Dokumentacja związana z NWZ znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.grupakety.com w zakładce Relacje Inwestorskie /Ład korporacyjny/ Walne zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).