ENG

Zwiększenie stanu posiadania akcji Grupa Kęty S.A. do powyżej 5%

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 25 września 2014 roku Spółka otrzymała zawiadomienie, w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od PTE Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz Polska OFE, dalej OFE oraz zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym dalej DFE, informujące, iż w wyniku połączenia OFE Warta i Allianz Polska OFE w dniu 19 września 2014r. udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Grupa Kęty S.A. na rachunkach Allianz Polska OFE i DFE zwiększył się do ponad 5%.
Przed połączeniem na rachunkach OFE, OFE Warta i DFE zapisanych bylo 499 748 akcji stanowiących 5,35 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonania 499 748 głosów z akcji stanowiących 5,35 % udziału w ogólnej liczbie głosów na wza spółki. Po transakcji stan na rachunkach OFE i DFE wynosi 499 748 akcji stanowiących 5,35% udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonania 499 748 głosów z akcji stanowiących 5,35 % udziału w liczbie głosów na wza spółki.