ENG

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kęty SA informuje, że w dniu 3 listopada 2014r. Spółka otrzymała potwierdzenie zawarcia kolejnego aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 31.10.2011 zawartej przez Spółkę wraz ze spółkami zależnymi Alupol Packaging SA, Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o., Aluprof SA, Metalplast – Stolarka Sp. z o.o., Aluform Sp. o.o. z Bankiem PEKAO SA w łącznej kwocie 100.000.000,00 PLN. Na mocy aneksu zmienił się termin spłaty kredytu na 31.10.2015. W nowym okresie kredytowania kwota kredytu wyniesie 130.000.000,00 PLN. Aneksu nie podpisała spółka Aluform Sp. z o.o. Kwota kredytu stanowi wspólny łączny poziom zadłużenia ww. spółek. Powyższy kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności spółek. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy spółki są solidarnie odpowiedzialne za zadłużenie z tytułu ww. umowy. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i równe stawce bazowej dla danej waluty podwyższonej o marżę banku stawka bazowa tj. Wibor 1 miesięczny dla waluty PLN, EURIBOR 1 M dla waluty EUR, Libor 1 M dla waluty USD.
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% kapitałów własnych emitenta.