ENG

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 22 lipca 2015r. Spółka otrzymała potwierdzenie zawarcia aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 12.06.2014r. zawartej przez Spółkę wraz ze spółkami zależnymi (Aluprof S.A., Alupol Packaging S.A., Metalplast Stolarka Sp. z o.o.) umowę o kredyt nieodnawialny z Bankiem BNP Paribas Polska SA na łączną kwotę 50 mln PLN.

Na mocy aneksu zmienił się termin udostępnienia kredytu na 1.06.2016, przy czym termin ten może zostać przedłużony. W nowym okresie kredytowania kwota kredytu wyniesie 100.000.000,00 PLN. Ponadto do umowy przystąpiły dodatkowo spółki zależne: Alupol Packaging Kęty Sp. z o. o., Alupol Films Sp. z o.o. oraz Romb S.A. Kwota kredytu stanowi wspólny łączny poziom zadłużenia wyżej wymienionych spółek. Powyższy kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności spółek. Zgodnie ze szczegółowymi zapisami umowy spółki są solidarnie odpowiedzialne za zadłużenie z tytułu wyżej wymienionej umowy.

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i równe stawce bazowej dla danej waluty podwyższonej o marżę banku (stawka bazowa tj. Wibor 3 miesięczny dla waluty PLN, EURIBOR 3 M dla waluty EUR, Libor 3 M dla waluty USD).

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% kapitałów własnych emitenta.