ENG

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Spółka w dniu 30 kwietnia 2015 roku otrzymała od Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. potwierdzenie zawarcia przez spółki zależne Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. oraz Alupol Films Sp. z o.o. umowy wielocelowej linii kredytowej z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. Kwota kredytu udzielonego niniejszą umową wynosi 120.000.000,00 PLN. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie projektu inwestycyjnego w ramach strategii rozwoju Segmentu Opakowań Giętkich, polegającego na budowie nowego zakładu w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, którego podstawową działalnością będzie produkcja i uszlachetnianie folii z tworzyw sztucznych oraz produkcja cylindrów stanowiących narzędzie w procesie zadruku opakowań giętkich techniką rotograwiurową.

Kredyt może być wykorzystywany w PLN oraz EUR. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i równe stawce bazowej Wibor 3 M dla PLN lub Euribor 3M dla EUR podwyższonej o marżę banku. Zgodnie z umową ostateczny termin spłaty kredytu to 28 kwietnia 2022 roku. Zabezpieczenie kredytu stanowi poręczenie spółki Alupol Packaging SA do kwoty 120.000.000,00 PLN oraz hipoteka na nieruchomościach spółki Alupol Films Sp. z o.o. do kwoty 120.000.000,00 PLN. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest przekroczenie 10% kapitałów własnych emitenta.