ENG

Zmiana terminu publikacji Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje o zmianie terminu przekazania
do publicznej wiadomości Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r., wyznaczonego pierwotnie zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. na dzień 21 kwietnia 2021 roku.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 6 maja 2021 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.