ENG

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje o zmianie terminu przekazania
do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok, wyznaczonego pierwotnie zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. na dzień 25 marca 2021 roku.

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26 marca 2021 roku.

Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.