ENG

Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 14 sierpnia 2020 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki –  Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (dalej: Akcjonariusz) zgłoszenie w trybie art 401 §4 KSH projektu uchwały do pkt. 9 porządku obrad (Podział zysku za rok 2019 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 sierpnia 2020 r.

Treść projektu uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).