ENG

Zgłoszenie projektu uchwały do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Spółki –  Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” wpisany do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, zarządzany i reprezentowany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie, wniosku

ze zgłoszeniem w trybie art. 401 §4 KSH projektu uchwały w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2023 roku,
o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 8/2023 z dnia 25 maja 2023 r.

 

Treść projektu uchwały wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).