ENG

Zgłoszenie projektów uchwał do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariusza Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 6 sierpnia 2020 roku otrzymał od akcjonariusza Spółki – Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” reprezentowany przez PTE PZU SA w Warszawie zgłoszenie w trybie art 401 §4 KSH projektów uchwał do punktów 16-18 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Grupa Kęty S.A. zwołanego na dzień 20 sierpnia 2020 r. w sprawach:
– Wyrażenie zgody na przeprowadzenie programu opcji menedżerskich w Spółce w latach 2020 – 2028. – Emisja obligacji serii N, O i P z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii I Spółki oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do akcji oraz obligacji, w celu umożliwienia objęcia akcji serii I Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich. – Zmiana Statutu Spółki dotycząca uwzględnienia w treści Statutu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I, dokonanego na podstawie uchwały, o której mowa w pkt. 17. Treść projektów uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).