ENG

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Nadzorczej Grupy Kęty S.A.

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2020 r. Spółka otrzymała od Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego, Aegon PPK 2025 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, Aegon PPK 2030 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, Aegon PPK 2035 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, Aegon PPK 2040 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, Aegon PPK 2045 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, Aegon PPK 2050 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego, Aegon PPK 2055 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego oraz Aegon PPK 2060 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego reprezentowanych przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Akcjonariusz) zgłoszenie kandydatury Pana Wojciecha Golaka na niezależnego członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Kandydatura została złożona do rozpatrzenia w ramach porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 sierpnia 2020 roku, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2020 z dnia 23 lipca 2020 r.

W załączeniu do niniejszego raportu, Emitent przekazuje otrzymany od Akcjonariusza  życiorys kandydata wraz z oświadczeniem i informacją o spełnianiu kryteriów niezależności stawianych kandydatom na członków Rady Nadzorczej oraz jego zgodę na kandydowanie.

Podstawa prawna: §19 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.