ENG

Zbycie akcji przez Akcjonariusza do poziomu poniżej 5%

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienie pocztą  elektroniczną od Norges Bank (The Central Bank of Norway), iż w wyniku transakcji zbycia akcji Grupa Kęty S.A. (Spółka) w dniu 19 stycznia 2015 roku, Norges Bank zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%. W wyniku wyżej opisanej transakcji, Norges Bank posiada na dzień 20 stycznia 2015 roku 453 746 akcji spółki Grupa Kęty S.A., co stanowi 4,83% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 453 746 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowi 4,83% ogólnej liczby głosów.
Przed zawarciem transakcji Norges Bank posiadał 474 048 akcji stanowiących 5,05% kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do 474 048 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,05% ogólnej liczby głosów.