ENG

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadanych akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent) informuje o otrzymaniu od Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zawiadomienia o zmianie stanu posiadanych akcji i udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny.

 Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych