ENG

Wykup obligacji i ich umorzenie

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w związku z dokonanym przez Osoby Uprawnione zapisem na łącznie 11 705  (słownie: jedenaście tysięcy siedemset pięć) obligacji serii H oraz jednoczesnym zapisem na 11 705  (słownie: jedenaście tysięcy siedemset pięć) akcji serii G wyemitowanych na podstawie uchwały 12/12  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. z dnia 29 maja 2012 roku, będących elementem realizacji programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy Kęty i spółek zależnych (Osoby Uprawnione) Spółka odkupiła obligacje od Osób Uprawnionych po cenie wykupu równej ich wartości nominalnej tj. 0,01 zł ( jeden grosz) i umorzyła w dniu 22 marca 2016 roku 11 705  (słownie: jedenaście tysięcy siedemset pięć) obligacji serii H. Transakcję dokonano za pośrednictwem Powiernika emisji obligacji serii H, Domu Maklerskiego TRIGON S.A.    W związku z powyższym Spółka zwróci się z wnioskiem do KDPW o dematerializację akcji a następnie do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na GPW.