ENG

Wykup obligacji i ich umorzenie

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w związku emisją obligacji serii E, F i G z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii F (Spółka informowała o tym w RB nr 41/2009 z dnia 15.10.2009r.) będących elementem realizacji programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy Kęty i spółek zależnych (Osoby Uprawnione) oraz faktem nie przyznania części obligacji serii „G” Osobom Uprawnionym, Spółka wykupiła w dniu 2 czerwca 2015 roku od Powiernika, tj. Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu obligacje serii „G” w ilości 30 400 (słownie: trzydzieści tysięcy czterysta) sztuk o łącznej wartości nominalnej 304 zł. Obligacje te zostały umorzone.