ENG

Wykup obligacji i ich umorzenie

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w związku z dokonanym przez Osoby Uprawnione zapisem na 15 247    (słownie: piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści siedem) obligacji serii I i jednoczesnym zapisem na 15 247  (słownie: piętnaście tysięcy dwieście czterdzieści siedem) akcji serii G oraz zapisem na 8 500 (słownie: osiem tysięcy pięćset) obligacji serii J i jednoczesnym zapisem na  8 500 (słownie: osiem tysięcy pięćset) akcji serii G wyemitowanych na podstawie uchwały 12/12  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Kęty S.A. z dnia 29 maja 2012 roku, będących elementem realizacji programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Grupy Kęty i spółek zależnych (Osoby Uprawnione) Spółka odkupiła obligacje od Osób Uprawnionych po cenie wykupu równej ich wartości nominalnej tj. 0,01 zł ( jeden grosz) i umorzyła w dniu 23 kwietnia 2018 roku łącznie 23 747 obligacji serii I i J.  Transakcję dokonano za pośrednictwem Powiernika emisji obligacji I i J, Domu Maklerskiego TRIGON S.A.  W związku z powyższym Spółka zwróci się z wnioskiem do KDPW o dematerializację akcji a następnie do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu na GPW.