ENG

Wydanie dokumentów akcji serii G w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2020 r. dokonano wydania odcinka zbiorowego 10.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100) każda, objętych przez akcjonariusza w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego przyjętego uchwałą 12/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2012 r. (dalej: Uchwała) w efekcie czego stosownie do art. 451 §2 oraz 452 §1 Kodeksu spółek handlowych nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 26.250 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.951.117,50 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemnaście złotych 50/100) i dzieli się na 9.580.447 (słownie: dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote 50/100) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich akcji Spółki wynosi 9.580.447 (słownie: dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy czterysta czterdzieści siedem).

Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po wydaniu ww. akcji wynosi 1.353.290 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych).

Akcje serii G zgodnie z treścią Uchwały uczestniczą w dywidendzie za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 stycznia 2015. r., z tym że w dywidendzie za ten rok obrotowy i następne uczestniczą te akcje, które zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych akcjonariusza, nie później niż w dniu dywidendy, określonym w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przeznaczeniu zysku do podziału pomiędzy akcjonariuszy za dany rok obrotowy i ustaleniu dnia dywidendy.

Zgodnie z art. 452 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd dokona w przewidzianym dla tego terminie zgłoszenia do sądu rejestrowego wykazu objętych akcji serii G, celem uaktualnienia wpisu kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz podejmie działania w celu ich wprowadzenia do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Akcje serii G emitowane są w ramach Programu Opcji Menedżerskich, o którym mowa w uchwale 11/12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 maja 2012 r.

Podstawa prawna: § 5 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.