ENG

Wydanie akcji serii H w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz aktualizacja informacji o liczbie akcji objętych uchwaloną przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie dywidendą – korekta

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że po ponownie dokonanej analizie dotyczącej wysokości poszczególnych transz wypłacanej przez Spółkę dywidendy z uwzględnieniem aktualnej liczby akcji Spółki, koryguje treść ostatniego akapitu raportu bieżącego nr 45/2020 z dnia 10 września 2020 r. Poniżej Emitent  przekazuje dotychczasową treść tego akapitu oraz  jego treść po korekcie. Pozostała treść raportu nie ulega zmianie.

Było:

Jednocześnie Spółka w nawiązaniu do raportu bieżącego 38/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. informuje, że liczba akcji objętych dywidendą przyjętą uchwałą 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2020 r. wynosi na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego 9.621.447 (wobec 9.620.547 według stanu na 20 sierpnia 2020 r.). W konsekwencji zmianie ulega kwota dywidendy, która przypada do wypłaty na jedną akcję i wynosi obecnie 34,99 zł (wobec 35 zł według stanu na 20 sierpnia 2020 r.), kwota dywidendy do wypłaty na jedną akcję w ramach pierwszej transzy ustalonej na 6 października 2020 r., która wynosi obecnie 10,99 zł (wobec 11 zł według stanu na 20 sierpnia 2020 r.) oraz kwota dywidendy do wypłaty na jedną akcję w ramach drugiej transzy ustalonej na 4 listopada 2020 r., która wynosi obecnie 23,99 zł (wobec 24 zł według stanu na 20 sierpnia 2020 r.).

Powinno być:

Jednocześnie Spółka w nawiązaniu do raportu bieżącego 38/2020 z dnia 20 sierpnia 2020 r. informuje, że liczba akcji objętych dywidendą przyjętą uchwałą 6/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2020 r. wynosi na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego 9.621.447 (wobec 9.620.547 według stanu na 20 sierpnia 2020 r.). W konsekwencji zmianie ulega kwota dywidendy, która przypada do wypłaty na jedną akcję i wynosi obecnie 34,99 zł (wobec 35 zł według stanu na 20 sierpnia 2020 r.), kwota dywidendy do wypłaty na jedną akcję w ramach pierwszej transzy ustalonej na 6 października 2020 r., która wynosi obecnie 10,99 zł (wobec 11 zł według stanu na 20 sierpnia 2020 r.). Kwota dywidendy do wypłaty na jedną akcję w ramach drugiej transzy ustalonej na 4 listopada 2020 r. nie ulega zmianie i wynosi 24 zł.

Podstawa prawna: §15 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.