ENG

Wybór firmy audytorskiej

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej:  Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 29 stycznia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki wybrała firmę audytorską Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w  Warszawie (dalej: Ernst & Young) wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 130, jako podmiot uprawniony do przeprowadzenia:

  • badania sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za 2020 rok,
  • przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego Spółki oraz skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres 6 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca 2020 roku.

Ernst & Young przeprowadzał badania i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej w latach 2016-2019

Wybór podmiotu uprawnionego do badania nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w szczególności zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz. U. z dn. 6.06.2017 poz. 1089) oraz w oparciu o  regulacje Spółki.

Umowa z audytorem zostanie zawarta na okres wykonania ww. usług.