ENG

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 9 lutego 2021 r. podjął decyzję o wyborze firmy Rothschild & Co Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako doradcy Spółki (dalej: Doradca) w procesie rozpoznania zainteresowania potencjalnych inwestorów nabyciem Segmentu Opakowań Giętkich Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY S.A. (dalej: SOG) oraz, w przypadku podjęcia takiej decyzji przez Emitenta, w procesie sprzedaży tego segmentu działalności. W dniu 9 lutego 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie umowy z Doradcą.

Segment Opakowań Giętkich Grupy Kapitałowej Grupa KĘTY S.A. obejmuje spółkę Alupol Packaging S.A. (spółka w 100% zależna od Emitenta), spółkę Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od spółki Alupol Packaging S.A.) oraz spółkę Alupol Films Sp. z o.o. (spółka w 100% zależna od spółki Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o.).

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego żadne decyzje o sprzedaży SOG nie zostały podjęte, a ewentualne jego zbycie będzie wymagało m.in. odrębnych opinii i zgód wyrażonych przez organy korporacyjne Spółki.

Powyższe zdarzenie stanowi element procesu realizowanego w ramach punktu V Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 36/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r.