ENG

Wstępne wyniki IV kwartału 2014r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Grupy Kęty S.A. zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych podaje do publicznej wiadomości wstępne prognozy dotyczące wyników IV kwartału 2014 r.
W IV kwartale Grupa zanotowała kolejny kwartał wzrostów sprzedaży, osiągając 455 mln zł przychodów, co oznacza ok. 6% dynamikę w porównaniu do wartości zeszłorocznych. Największe segmenty Grupy Kapitałowej zanotowały wzrosty przychodów ze sprzedaży, w tym: Segment Wyrobów Wyciskanych o 13% a Segment Systemów Aluminiowych o 8%. Przychody ze sprzedaży w Segmencie Opakowań Giętkich były na porównywalnym do zeszłego roku poziomie. Jedynie w mniejszych segmentach Segment Akcesoriów Budowlanych i Segment Usług Budowlanych odnotowano spadki odpowiednio o 5% i 15%.
Rentowność operacyjna utrzymuje się na wysokim poziomie, co przekłada się na znaczne wzrosty wartości skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej. Według prognozy Zarządu Spółki skonsolidowany zysk operacyjny czwartego kwartału wyniesie 41 mln zł, czyli o ok. 40% więcej od analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk EBITDA zysk operacyjny powiększony o amortyzację wyniesie 63 mln zł, wzrost o 25% do zeszłego roku. Narastająco po 12 miesiącach wartości te wyniosą odpowiednio 232 mln zł zysk operacyjny i 315 mln zł EBITDA. Saldo działalności finansowej koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych w okresie IV kw. będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 5,5 mln zł -3 mln zł w roku poprzednim. W konsekwencji Spółka szacuje, iż skonsolidowany zysk netto wyniesie ok. 29,5 mln zł, a narastająco po 12 miesiącach 175,1 mln zł, co oznacza, iż Spółka zrealizowała w 100% zaplanowany na 2014 rok wynik. Na koniec 2014 roku dług netto Grupy Kapitałowej wyniesie ok. 210 mln zł.

Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia.
4 kwartał 2013 4 kwartał 2014 prognoza Zmiana
średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,18 4,21 +1%
średni kurs USD/PLN w kwartale 3,07 3,36 +9%
średnia cena aluminium 3M w kwartale 1815 USD/t 1980 USD/t +9%