ENG

Wstępne wyniki III kwartału 2014 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd Grupy Kęty S.A. zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych podaje do publicznej wiadomości wstępne prognozy dotyczące wyników trzeciego kwartału 2014 r.
W trzecim kwartale pomimo napływających oficjalnych danych o spowolnieniu wzrostu gospodarczego segmenty biznesowe Grupy Kapitałowej Grupy Kęty S.A. nie obserwowały zmniejszenia ilości zamówień na swoje produkty i zanotowały rekordowe poziomy sprzedaży. Według szacunków spółki skonsolidowane przychody wyniosą 480 – 490 mln zł, a więc będą wyższe o ok. 8% od wartości zeszłorocznych. Cztery z pośród pięciu segmentów grupy kapitałowej zanotowały wzrosty przychodów ze sprzedaży w tym: Segment Systemów Aluminiowych o 19%, Segment Wyrobów Wyciskanych i Segment Opakowań Giętkich o 6%, Segment Akcesoriów Budowlanych o 3%. Sprzedaż Segmentu Usług Budowlanych spadła o ok. 20% ze względu na przesunięcie realizacji części robót zakontraktowanych pierwotnie na trzeci kwartał.
Według prognozy Zarządu Spółki skonsolidowany zysk operacyjny trzeciego kwartału wyniesie ok. 82 – 85 mln zł, czyli o ponad 40% więcej od trzeciego kwartału poprzedniego roku. Głównymi przyczynami tak dynamicznego wzrostu, podobnie jak w poprzednich kwartałach, była poprawa koniunktury na rynku krajowym, utrzymujący się wzrost eksportu oraz wynikające z tego marże w poszczególnych segmentach. Zysk EBITDA zysk operacyjny powiększony o amortyzację wyniesie 102 – 105 mln zł. Saldo działalności finansowej koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych w okresie trzeciego kwartału będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 4 mln zł -1,3 mln zł w roku poprzednim. W konsekwencji spółka szacuje, iż skonsolidowany zysk netto wyniesie ok. 62 – 65 mln zł, a więc będzie o co najmniej 40% wyższy od zysku netto osiągniętego w trzecim kwartale 2013 roku. Na koniec września 2014 roku dług netto Grupy Kapitałowej wyniesie ok. 200 mln zł. Wartość ta wzrosła w porównaniu z końcem czerwca o ok 70 mln zł ze względu na wypłatę dywidendy 93 mln zł. Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia.
3 kwartał 2013 3 kwartał 2014 prognoza Zmiana
średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,25 4,18 -2%
średni kurs USD/PLN w kwartale 3,20 3,14 -2%
średnia cena aluminium 3M w kwartale 1827 USD/t 2010 USD/t +10%