ENG

Wstępne wyniki III kw. 2015 r.

Zarząd Grupy Kęty S.A. zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych podał do publicznej wiadomości wstępne prognozy dotyczące wyników trzeciego kwartału 2015 r. Zgodnie z szacunkami najwyższą dynamikę osiągnie Segment Systemów Aluminiowych (14%). Segment Opakowań Giętkich oraz Segmentu Usług Budowlanych zanotują ok. 10% wzrost sprzedaży a Segment Wyrobów Wyciskanych zwiększy swoją sprzedaż o 8%. Jedynym segmentem notującym niewielki spadek był Segment Akcesoriów Budowlanych z ok. 4% mniejszą sprzedażą w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zarząd Grupy Kęty S.A. prognozuje, iż skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosą ok. 530 mln zł, czyli będą wyższe o ok. 8% od wielkości zeszłorocznych. Zmniejszenie dynamiki sprzedaży w trzecim kwartale wynika głównie ze spadku cen aluminium na rynkach światowych.

Rentowność operacyjna utrzymuje się na wysokim poziomie, co przekłada się na uzyskanie porównywalnych z zeszłym rokiem wyników z działalności operacyjnej. Według prognozy Zarządu Spółki skonsolidowany zysk operacyjny trzeciego kwartału wyniesie 80 mln zł, natomiast EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyniesie 104 mln zł. Saldo działalności finansowej (koszty odsetek, różnice kursowe na wycenie pozycji bilansowych, w tym kredytów walutowych) będzie miało wynik ujemny i wyniesie ok. 3 mln zł, (w trzecim kwartale 2014 roku saldo wyniosło -2,2 mln zł). W konsekwencji spółka szacuje, iż skonsolidowany zysk netto wyniesie ok. 65 mln zł, co jest wartością o 5% wyższą od wyniku trzeciego kwartału 2014 roku. Na koniec września 2015 roku dług netto Grupy Kapitałowej wyniesie ok. 300 – 310 mln zł.

Powyższa prognoza została przygotowana w oparciu o następujące założenia:

  • 3 kwartał 2014 3 kwartał 2015(prognoza) Zmiana
  • średni kurs EUR/PLN w kwartale 4,18 4,19 0%
  • średni kurs USD/PLN w kwartale 3,15 3,76 +19%
  • średnia cena aluminium 3M w kwartale 2008 USD/t 1625 USD/t -19%