ENG

Wniosek Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2022 roku i wypłaty dywidendy oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2023 r. podjął uchwałę, w której postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

a) podział zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2022 roku w wysokości 699 108 590,46 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sto osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 46/100) w następujący sposób:

  • kwotę 603 134 500,00 zł (słownie: sześćset trzy miliony sto trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
  • kwotę 95 974 090,46 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych 46/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

b) wypłacenie akcjonariuszom dywidendy w wysokości 603 134 500,00 zł (słownie: sześćset trzy miliony sto trzydzieści cztery tysiące pięćset złotych 00/100), tj. 62,50 zł na akcję, licząc według liczby akcji Spółki (9 650 152) na dzień podjęcia uchwały.

c) przeznaczenie zysku aktuarialnego związanego z aktualizacją wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia w kwocie 432 744,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery złote 00/100) na zwiększenie kapitału zapasowego.

Ponadto we wniosku Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku za 2022 r., jako dzień dywidendy Zarząd Emitenta rekomenduje dzień 22 sierpnia 2023 r, natomiast jako termin wypłat dywidendy proponuje się:

  • dzień 6 września 2023 roku – kwota w wysokości 193 003 040,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzy tysiące czterdzieści złotych 00/100), tj. 20,00 zł na akcję (słownie: dwadzieścia złotych 00/100),
  • dzień 8 listopada 2023 roku – kwota w wysokości 410 131 460,00 zł (słownie: czterysta dziesięć milionów sto trzydzieści jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100), tj. 42,50 zł na akcję (słownie: czterdzieści dwa złote 50/100).

Rekomendując Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wysokość oraz terminy wypłaty dywidendy Zarząd Grupy Kęty SA  uwzględnił aktualną i przewidywaną sytuację finansową Spółki, w tym wewnętrzną politykę Spółki w zakresie utrzymania wskaźnika dług netto/EBITDA na poziomie nie wyższym niż 2. Wysokość dywidendy jest zgodna z polityką Spółki w tym zakresie, która zakłada wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie od 60% do 100% skonsolidowanego zysku netto Spółki osiągniętego w roku poprzednim.

Rekomendacja Zarządu Emitenta została skierowana do Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 17  kwietnia 2023 r., działając na podstawie art. 382 § 3 ksh, dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2022 roku i wypłaty dywidendy.

Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy podjęta zostanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

 

Zastosowany w Raporcie parametr „EBITDA” stanowi sumę wartości zysku z działalności operacyjnej (pozycja rachunku zysków i strat za dany okres sprawozdawczy) oraz amortyzacji (pozycja rachunku zysków i strat za dany okres sprawozdawczy). Parametr „EBITDA” jest miarą prezentującą zdolność Spółki do generowania gotówki z podstawowej działalności. Obliczony według powyższej metodologii wskaźnik EBITDA w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za 2022 rok wyniósł 1 031 435 tys. PLN.

Zastosowany w Raporcie parametr „dług netto” stanowi sumę wartość długoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i długoterminowych zobowiązań z tytułu praw do korzystania z aktywów (pozycje Pasywów Bilansu) oraz krótkoterminowych zobowiązań z tytułu kredytów i krótkoterminowych zobowiązań z tytułu praw do korzystania z aktywów (pozycje Pasywów Bilansu), pomniejszoną o wartość środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów (pozycja Aktywów Bilansu). Wskaźnik „długu netto” prezentuje wartość zadłużenia bankowego oraz pozostałych zobowiązań typu odsetkowego z uwzględnieniem dostępnej gotówki, która może być przeznaczona na spłatę tego zadłużenia. Obliczony według powyższej metodologii wskaźnik dług netto w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za 2022 rok wyniósł na 31 grudnia 2022 roku 1 056 332 tys. PLN.