ENG

Wniosek Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2021 roku i wypłaty dywidendy oraz ocena tego wniosku przez Radę Nadzorczą

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2022 r. podjął uchwałę, w której postanowił zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu:

a) podzielenie zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2021 roku w wysokości 523.171.125,10 zł (słownie: pięćset dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 10/100) w następujący sposób:

  • kwotę 505.667.964,80 zł (słownie: pięćset pięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 80/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy,
  • kwotę 17.503.160,30 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych 30/100) przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego.

b) wypłacenie akcjonariuszom dywidendy w wysokości 505.667.964,80 zł (słownie: pięćset pięć milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 80/100), tj. 52,40 zł na akcję, licząc według liczby akcji Spółki (9 650 152) na dzień podjęcia uchwały.

c) przeznaczenie zysku aktuarialnego związanego z aktualizacją wyceny świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia w kwocie 332.991,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100) na zwiększenie kapitału zapasowego.

Ponadto we wniosku Zarządu Grupy Kęty S.A. w sprawie podziału zysku za 2021 r., jako dzień dywidendy Zarząd Emitenta rekomenduje dzień 11 lipca 2022 roku, natomiast jako termin wypłat dywidendy proponuje się:

  • dzień 2 sierpnia 2022 r. – kwota w wysokości 168.395.152,40 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote 40/100), ), tj. 17,45 zł na akcję (słownie: siedemnaście złotych 45/100),
  • dzień 11 października 2022 r. – 337.272.812,40 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwanaście złotych 40/100), tj. 34,95 zł na akcję (słownie: trzydzieści cztery złote 95/100),

Rekomendując Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wysokość oraz terminy wypłaty dywidendy Zarząd Grupy Kęty SA  uwzględnił aktualną i przewidywaną sytuację finansową Spółki, w tym prognozowane zwiększenie zapotrzebowania na kapitał w drugim półroczu 2022 roku. Wysokość dywidendy jest zgodna z polityką Spółki w tym zakresie, która zakłada wskaźnik wypłaty dywidendy na poziomie od 60% do 100% skonsolidowanego zysku netto Spółki osiągniętego w roku poprzednim.

Jednocześnie Zarząd Spółki stwierdza, że pozostała wielkość kapitału zapasowego możliwa, na podstawie obowiązujących przepisów, do przeznaczenia na wypłatę dywidendy wynosi 38.497.442,37 zł

Rekomendacja Zarządu Emitenta została skierowana do Rady Nadzorczej Spółki, która w dniu 22 kwietnia 2022 r., działając na podstawie art. 382 § 3 ksh, dokonała pozytywnej oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w 2021 roku i wypłaty dywidendy.

Ostateczna decyzja dotycząca podziału zysku za rok obrotowy 2021 i wypłaty dywidendy podjęta zostanie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie.