ENG

Wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 22 grudnia 2021 r. od Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, posiadającego akcje reprezentujące co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, wniosku o niezwłoczne zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

We wniosku wskazano następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Emitenta dokona zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Treść wniosku wraz z porządkiem obrad, uzasadnieniem oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.