ENG

Ustanowienie hipoteki na nieruchomościach spółki zależnej

Zarząd Grupy Kęty S.A. (Emitent) informuje niniejszym, iż jego spółce zależnej – Alupol Films Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostało doręczone zawiadomienie Sądu Rejonowego w Oświęcimiu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, w przedmiocie wpisu hipoteki umownej na przysługującym spółce Alupol Films Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawie własności nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Gospodarczej objętej księgą wieczystą KR1E/00063122/4, obejmującej działki 717/2, 717/3, 717/6 oraz 717/5, w której Alupol Films Sp. z o.o. jest wpisana jako właściciel.

Obecna wartość nieruchomości objętych powyższą księgą wieczystą według ceny zakupu wynosi 5.588.308,20 zł (z podatkiem VAT). Wartość ewidencyjna tych aktywów w księgach rachunkowych spółki zależnej Alupol Films wynosi 4.543.340,00 zł (bez podatku VAT) . Hipoteka została ustanowiona do kwoty 120.000.000,00 zł. Wartość przewidywanych inwestycji na powyższych nieruchomościach szacuje się na ok. 150 mln zł.

Hipoteka została ustanowiona na podstawie umowy z Banku BGŻ BNP Paribas S.A. na zabezpieczenie wierzytelności Banku wynikających z umowy kredytowej, o podpisaniu której Spółka poinformowała komunikatem giełdowym nr 26/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 roku.

Hipoteka zabezpiecza spłatę wierzytelności Banku obejmujących kapitał, odsetki od kapitału, odsetki za opóźnienie w spłacie kredytu, prowizje i opłaty od kredytu przewidziane i określone w umowie kredytu.

Zarząd Emitenta, zgodnie z posiadanymi informacjami, oświadcza, że nie są mu znane jakiekolwiek powiązania pomiędzy Emitentem, osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. lub osobami zarządzającymi ww bankiem.