ENG

Ustalenie ostatecznej wysokości dywidendy

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje w nawiązaniu do RB nr 23/2015 w sprawie wypłaty dywidendy, iż w związku realizacją uprawnień wynikających z programu opcji menedżerskich i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego ostateczna liczba akcji objętych dywidendą za 2014 rok wynosi 9.441. 988 (słownie: dziewięć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji,co daje dywidendę na jedną akcję w wysokości 14,41 PLN. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 16 lipca 2015 roku. Dywidenda zostanie wypłacona w dwóch ratach, a dniami wypłaty dywidendy są: 5 sierpnia 2015 roku (dywidenda w wysokości 10,70 PLN akcję) oraz 4 grudnia 2015 roku (dywidenda w wysokości 3,71 PLN na akcję).