ENG

Umowa o kredyt inwestycyjny spółki zależnej Aluprof S.A.

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Zarząd spółki  zależnej Aluprof S.A. w dniu 10.10. 2016 zaakceptował zaproponowane przez Bank  warunki i podpisał w imieniu Spółki umowę o kredyt nieodnawialny z  Bankiem PEKAO SA na kwotę 85 mln PLN. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie programu inwestycyjnego Spółki. Kredyt zabezpieczony będzie hipoteką na nieruchomościach  spółki, zastawem rejestrowym na środkach trwałych  wraz cesją wierzytelności z umowy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwem do rachunków w Banku PEKAO SA,  wekslem własnym in blanco wraz deklaracja wekslową. Kredyt udzielony zostanie na okres do dnia 31 grudnia 2021 r.  Oprocentowanie kredytu jest zmienne i równe stawce bazowej Wibor 1M lub 3M lub 6M  M podwyższonej o marżę banku.