ENG

Uchwała zarządu w sprawie akceptacji warunków i podpisania aneksu do umowy przedstawionych przez bank PKO BP S.A.

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka lub Emitent) informuje, że w dniu 14 lipca 2020 r. podjął uchwałę w sprawie akceptacji przedstawionych przez bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (dalej: Kredytodawca) warunków kredytowania i podpisania przez Emitenta wraz ze spółkami zależnymi Alupol Packaging S.A., Aluprof S.A., Alupol Packaging Kęty Sp. z o.o., Romb S.A. (dalej: Kredytobiorcy) aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym i rachunkach walutowych na mocy którego

  1. podwyższona zostanie kwota łącznego limitu zadłużenia o 50 mln zł do 130 mln zł,
  2. wydłużony zostanie okres obowiązywania umowy oraz okres wykorzystania i spłaty kredytu do lipca 2022 r.
Kwota kredytu stanowi wspólny limit kredytowy Kredytobiorców, który przeznaczony jest na finansowanie ich bieżącej działalności i stanowi element procesu związanego z refinansowaniem zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta.
Zgodnie z zapisami umowy spółki są solidarnie odpowiedzialne za zadłużenie z tytułu wyżej wymienionej umowy. Zabezpieczeniem kredytu są weksle własne in blanco kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową.