ENG

Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12 maja 2016 roku podzieliło zysk netto Spółki za 2015 rok w kwocie 150.821.060,75 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sześćdziesiąt złotych 75/100) w następujący sposób:

  • kwotę 150.313.718,70 zł (słownie: sto pięćdziesiąt milionów trzysta trzynaście tysięcy siedemset osiemnaście złotych 70/100) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
  • kwotę 507.342,05 (słownie: pięćset siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote 05/100) na kapitał zapasowy.

Określa się łączną kwotę dywidendy przeznaczoną na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 170.166.474,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt milionów sto sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote zero groszy). W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na dywidendę część środków z kapitału zapasowego – zyski zatrzymane:

  • w kwocie 19.852.755,30 zł (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 30/100).

Na dzień podjęcia uchwały liczba akcji objętych dywidendą wynosi 9 453 693 (słownie: dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy), co daje dywidendę na jedną akcję w wysokości 18,00 PLN.

Jako dzień dywidendy określa się dzień 15 lipca 2016 roku, natomiast terminy wypłat dywidendy ustala się:

  • kwota 61. 449.004,50 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy cztery złote 50/100) na dzień 5 sierpnia 2016 roku,
  •  kwota 108.717.469,50 zł (słownie: sto osiem milionów siedemset siedemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100) na dzień 7 grudnia 2016 roku