ENG

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 21 maja 2014 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. w dniu 21 maja 2014 roku.

UCHWAŁA NR 1/14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 maja 2014 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2013 rok, na które składa się:
– bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 933.017 tys. zł,
– rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk netto w wysokości 67.546 tys. zł,
– sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 63.579 tys. zł,
– zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 17.161 tys. zł,
– rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.198 tys. zł,
– dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;
oraz zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.060.300, co stanowi 54,19%% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.060.300 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.060.300 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 2/14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 maja 2014 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za 2013 rok, na które składa się:

– skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.716.099 tys. zł,
– skonsolidowany rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 153.483 tys. zł,
– skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r., wykazujące całkowity dochód w wysokości 149.161 tys. zł,
– zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę
102.743 tys. zł,
– skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.144 tys. zł,
– dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego;

oraz zatwierdza sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2013 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.060.300, co stanowi 54,19%% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.060.300 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.060.300 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 3/14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 maja 2014 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 348 § 1 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 i § 36 Statutu Spółki, postanawia:
a podzielić zysk netto Spółki za rok 2013 w kwocie 67.546.252,25 zł słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote 25/100 w następujący sposób:
– na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 67.297.459,25 zł słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt dziewięć złotych 25/100,
– na pokrycie strat aktuarialnych netto związanych ze świadczeniami pracowniczymi po okresie zatrudnienia przeznacza się kwotę 248.793,00 zł słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote,
b użyć kapitału zapasowego Spółki poprzez przeznaczenie kwoty 26.517.920,75 zł słownie: dwadzieścia sześć milionów pięćset siedemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia złotych 75/100, stanowiącej środki przekazane na ten kapitał z zysku Spółki za rok 2011 w części i 2012, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
c przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki łączną kwotę 93.815.380,00 zł słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych.

2. Jako dzień dywidendy określa się dzień 17 lipca 2014 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 6 sierpnia 2014 roku.3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.060.300, co stanowi 54,19%% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.060.300 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.060.300 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 4/14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 maja 2014 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Dariuszowi Mańko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.060.300, co stanowi 54,19%% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.060.300 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.060.300 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 5/14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 maja 2014 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Adamowi Pieli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.060.300, co stanowi 54,19%% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.060.300 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.060.300 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 6/14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 maja 2014 roku
1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.060.300, co stanowi 54,19%% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.060.300 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.060.300 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 7/14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 maja 2014 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Szczepanowi Strublewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.060.300, co stanowi 54,19%% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.060.300 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.060.300 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 8/14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 maja 2014 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Głogowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.060.300, co stanowi 54,19%% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.060.300 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.060.300 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 9/14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 maja 2014 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Tadeuszowi Iwanowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.060.300, co stanowi 54,19%% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.060.300 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.060.300 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. UCHWAŁA NR 10/14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 maja 2014 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu Surmie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.060.300, co stanowi 54,19%% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.060.300 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.060.300 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

UCHWAŁA NR 11/14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 maja 2014 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji następujące osoby:

– Jerzy Marciniak
– Maciej Matusiak
– Paweł Niedziółka
– Szczepan Strublewski
– Jerzy Surma

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy na każdego z kandydatów wyniosła 5.060.300, co stanowi 54,19%% kapitału zakładowego Spółki.
Na Jerzego Marciniaka oddano łącznie 5.060.300 ważnych głosów, w tym za powołaniem w skład Rady Nadzorczej IX kadencji oddano 4 308 248, wstrzymujących 377 109, głosów przeciw 374 943.
Na Macieja Matusiaka oddano łącznie 5.060.300 ważnych głosów, w tym za powołaniem w skład Rady Nadzorczej IX kadencji oddano 4 701 348, wstrzymujących 349, głosów przeciw 358 603.
Na Pawła Niedziółkę oddano łącznie 5.060.300 ważnych głosów, w tym za powołaniem w skład Rady Nadzorczej IX kadencji oddano 4 685 008, wstrzymujących 349, głosów przeciw 374 943.
Na Szczepana Strublewskiego oddano łącznie 5.060.300 ważnych głosów, w tym za powołaniem w skład Rady Nadzorczej IX kadencji oddano 4 685 008, wstrzymujących 349, głosów przeciw 374 943.
Na Jerzego Surmę oddano łącznie 5.060.300 ważnych głosów, w tym za powołaniem w skład Rady Nadzorczej IX kadencji oddano 4 685 008, wstrzymujących 349, głosów przeciw 374 943.UCHWAŁA NR 12/14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
GRUPY KĘTY S.A. z dnia 21 maja 2014 roku

1. Walne Zgromadzenie Grupy KĘTY S.A. działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

a § 18 ust. 5 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„Posiedzenia Rady zwoływane są listem poleconym lub przesyłką kurierską, wysłaną nie później niż na 7 siedem dni przed planowanym posiedzeniem. Zamiast listu poleconego lub przesyłki kurierskiej zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej może być przesłane Członkowi Rady pocztą elektroniczną, jeśli uprzednio wyraził on na to pisemną zgodę, podając adres poczty elektronicznej, na który zaproszenie powinno być wysłane.”
b W §18 ust. 6 Statutu Spółki wykreśla się słowa: „w tym telefaxem”.
c § 18 ust. 9 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
„Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastąpić przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. W takim wypadku przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub jego Zastępcy, jeżeli posiedzenie odbywa się pod jego przewodnictwem. Podejmowanie uchwał w trybie określonym powyżej, nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”
d § 18 ust. 10 Statutu Spółki skreśla się.

2. Uchwała wchodzi życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy wyniosła 5.060.300, co stanowi 54,19%% kapitału zakładowego Spółki. Oddano łącznie 5.060.300 ważnych głosów, w tym za przyjęciem uchwały oddano 5.060.300 głosów
przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad.
Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: §38 ust.1pkt 7 do 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych … z późniejszymi zmianami.