ENG

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Kęty S.A. oraz treść uchwał poddanych pod głosowanie, a które nie zostały podjęte

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent lub Spółka) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 11 lutego 2022 roku oraz treść poddanej pod głosowanie uchwały nr 3,  która nie została podjęta.

Jednocześnie Spółka informuje, iż nie doszło do odstąpienia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 oraz pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.