ENG

Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje o zamiarze przekazywania w roku obrotowym 2018 skonsolidowanych raportów okresowych w następujących terminach:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za I kwartał 2018 – 19 kwietnia 2018
  • za III kwartał 2018 – 24 października 2018

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2017 – 16 marca 2018
Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 – 2 sierpnia 2018

Ponadto Zarząd Spółki informuje, że:

  • na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”) nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym skonsolidowane raporty kwartalne będą zawierały kwartalną informację finansową.
  • na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową, – na podstawie § 101 ust. 2 i § 102 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi kwartał 2018 r. oraz za czwarty kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.