ENG

Terminy publikacji raportów okresowych w 2017 roku

Zarząd Grupy Kęty S.A. niniejszym podaje do wiadomości stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2017:

Skonsolidowane raporty kwartalne:

  • za I kwartał 2017 – 25 kwietnia 2017
  • za III kwartał 2017 – 19 października 2017

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2016 – 16 marca 2017
Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 – 3 sierpnia 2017

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

  1. Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014.133 j.t.) („Rozporządzenie”) i tym samym nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych;
  2. Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2017 roku, zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia;
  3. Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku, zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia;
  4. Spółka będzie przekazywała skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia i tym samym nie będzie przekazywała odrębnego raportu półrocznego.