ENG

Szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za IV kwartał 2019 r.

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Emitent) zgodnie z przyjętym kalendarzem wydarzeń korporacyjnych podaje do publicznej wiadomości wybrane, szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za IV kwartał 2019 r. oraz narastająco po czterech kwartałach 2019 r.