ENG

Strategia rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025 – uzupełnienie informacji

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie raportu bieżącego 65/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. dotyczącego Strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Grupa Kęty S.A. na lata 2021-2025 (dalej: Raport) poprzez podanie definicji dotyczących zastosowanych w Raporcie parametrów „EBITDA”, „EBIT” oraz „dług netto”, które nie są zdefiniowane w  standardach rachunkowości MSSF, a w związku z tym stanowią alternatywne pomiary wyników zgodnie z wytycznymi ESMA dotyczącymi Alternatywnych Pomiarów Wyników (ESMA/2015/1415).

Zastosowany w Raporcie parametr „EBITDA” stanowi sumę wartości zysku netto z działalności operacyjnej (pozycja rachunku zysków i strat za dany rok obrotowy) oraz amortyzacji (pozycja  rachunku zysków i strat za dany rok obrotowy). Parametr „EBITDA” jest miarą prezentującą zdolność Spółki do generowania gotówki z podstawowej działalności. Obliczony wg powyższej metodologii wskaźnik EBITDA w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za 2019 rok wyniósłby 523,1 mln PLN.

Zastosowany w Raporcie parametr „EBIT” jest tożsamy z wartością zysku netto z działalności operacyjnej (pozycja rachunku zysków i strat za dany rok obrotowy). Obliczony wg powyższej metodologii wskaźnik EBIT w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za 2019 rok wyniósłby 384,9 mln PLN.

Zastosowany w Raporcie parametr „dług netto” stanowi sumę wartość długoterminowych zobowiązań z tyt. kredytów (pozycja Pasywów Bilansu) oraz krótkoterminowych zobowiązań z tyt. kredytów (pozycja Pasywów Bilansu), pomniejszoną o wartość środków pieniężnych oraz ich ekwiwalentów (pozycja Aktywów Bilansu). Wskaźnik „długu netto” prezentuje wartość zadłużenia z uwzględnieniem dostępnej gotówki, która może być przeznaczona na spłatę tego zadłużenia. Obliczony wg powyższej metodologii wskaźnik dług netto w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych za 2019 rok wyniósłby 703,4 mln PLN.

Przedstawienie przez Spółkę powyższych parametrów w Raporcie wynika z ich powszechnego stosowania w celach analizy finansowej i wyceny grupy kapitałowej Emitenta przez interesariuszy Spółki.