ENG

Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu

Zarząd Grupy Kęty S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż Spółka otrzymała w dniu dzisiejszym, tj. 7 czerwca 2019 roku od Pana Rafała Lechowicza oświadczenie o jego rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta z dniem 7 czerwca 2019 r. Zgodnie z treścią oświadczenia rezygnacja została złożona z powodów osobistych.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.