ENG

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, że w dniu 9 lutego 2015 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Grupy Kęty, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2014 w wysokości 11 PLN na jedną akcję Grupy Kęty.

Podstawa prawna:
§38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.