ENG

Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Grupy Kęty SA informuje, że w dniu 5 lutego 2014 roku podjął uchwałę w sprawie zarekomendowania Walnemu Zgromadzeniu Grupy Kęty, po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej, wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2013 w wysokości 7 PLN na jedną akcję Grupy Kęty rok wcześniej 6 PLN na akcję, co jest zgodne z prowadzoną polityką Spółki w tym zakresie.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.