ENG

Rejestracja zmian Statutu Grupy Kęty SA

Zarząd Grupy Kęty S.A. informuje, iż Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2017 roku dokonał rejestracji zmian w Statucie Spółki Grupa Kęty SA uchwalonych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 maja 2017 roku. Zarejestrowane zmiany są związane ujednoliceniem postanowień Statutu Spółki z danymi wpisanymi w Krajowym Rejestrze Sądowym odnośnie wysokości kapitału zakładowego i ilości wyemitowanych akcji.

§ 8 ust. 1, 2 i 4 otrzymały brzmienie:
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.724.950 zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
2. Na kapitał zakładowy składa się 9.489.980 (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji opłaconych gotówką o wartości nominalnej 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda.
4. Akcjami Spółki są:

  1. 6.766.323 (słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy trzysta dwadzieścia trzy) akcje serii A,
  2. 1.659.340 (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści) akcji serii B,
  3. 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) akcji serii C,
  4. 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji serii D,
  5. 17.725 (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji serii E,
  6. 198.600 (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji serii F,
  7. 47.992 (słownie: czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcje serii G.
  8. Akcje kolejnych emisji będą oznaczone kolejnymi literami alfabetu.

W związku ze zmianami Spółka przekazuje w załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki.